Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – wszystko co musisz wiedzieć

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Zatrudnienie cudzoziemców wielu przedsiębiorcom nadal kojarzy się z czasochłonnym procesem który uniemożliwia zatrudnienie pracownika od zaraz. Wcale nie musi tak być. Dla zatrudnienia pracowników aż z 6 krajów procedura zatrudnienia jest znacznie uproszczona.

Kto może skorzystać z usługi

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy;
 • okres zatrudnienia cudzoziemca wyniesie maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
 • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie dotyczą prac sezonowych – w takich przypadkach uzyskuje się zezwolenie na wykonywanie pracy sezonowej.

Kiedy i gdzie można załatwić sprawę

Wniosek należy złożyć przed podjęciem pracy przez cudzoziemca w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy.

Ważne! Niektóre Powiatowe Urzędy Pracy przyjmują wnioski o wydanie oświadczenia wyłącznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń.

Składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi należy dołączyć następujące dokumenty:

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży (paszport) – jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumenty podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
 • oświadczenie o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • dowód uiszczenia opłaty za złożenie oświadczenia.

Termin oczekiwania i koszt usługi

Opłatę 30 złotych przelej na konto bankowe powiatowego urzędu pracy, w którym składasz wniosek. Dowód wpłaty który dołączasz do wniosku o wydanie oświadczenia powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu powierzającego pracę;
 • tytuł dokonanej wpłaty – złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
 • pełne imię i nazwisko cudzoziemca.

Urząd, po dokonaniu niezbędnych formalności, od razu wpisze twoje oświadczenie do ewidencji oświadczeń. W zależności od sytuacji – może to nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni. Jeżeli twoja sprawa będzie wymagała przeprowadzenia dodatkowego postępowania to urząd wpisze twoje oświadczenie w przeciągu 30 dni.

Obowiązki pracodawcy

Po wpisaniu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji musisz:

 • poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu);
 • podpisać umowę z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu tą umowę przetłumaczoną na język dla niego zrozumiały;
 • przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).

Jeżeli nie powiadomisz o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca to grozi ci kara grzywny.

 

Źródło: https://www.biznes.gov.pl