W jakim języku przeprowadzić szkolenie BHP dla pracowników z Ukrainy?

Wielu polskich przedsiębiorców zastanawia się, w jaki sposób organizować szkolenia z BHP tak, by jednocześnie spełniać wymogi stawiane przed nimi przez prawo i zagwarantować zrozumiały przekaz dla pracowników z Ukrainy.

Przepisy prawa nie regulują sposobów przeprowadzania szkoleń BHP dla obcokrajowców, którzy pracują na terenie Polski. Jako że wiedza uzyskana w ich trakcie ma znaczący wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa podczas codziennej pracy, powinno być ono poprowadzone w sposób w pełni zrozumiały dla cudzoziemców.

Zgodnie z art. 2373 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez uprzedniego upewnienia się, że posiada on wymagana kwalifikacje oraz dostateczną znajomość przepisów i zasad BHP. Co więcej, zgodnie z art. 207 § 1 k.p, pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie pracy.

To, czy szkolenie zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy i czy pracownik może zostać dopuszczony do wykonywania pracy, musi być poprzedzone obserwacją podczas instruktażu środowiskowego i pozytywnym wynikiem egzaminu. Nie ma przeciwwskazań, by został on przeprowadzony w języku ukraińskim. Nie ma także potrze by dokumentowania nazwiska tłumacza i potwierdzania podpisem, że szkolenie było dla Ukraińca zrozumiałe, jako że odpowiedzialność ponosi w tym przypadku pracodawca. Szkolenia BHP powinny się odbywać w oparciu o szczegółowy program, w którym warto ująć zagadnienia odnoszące się do trudności związanych z wykonywaniem pracy przez obcokrajowców w Polsce oraz dodatkowych zagrożeń z tym związanych.