Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy lub Białorusi – obowiązki

O czym wcześniej pisaliśmy – pracodawca, chcący zatrudnić pracownika z Ukrainy lub Białorusi powinien zarejestrować w Urzędzie Pracy pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, jednakże pracownik z Ukrainy i pracownik z Białorusi musi dopełnić także formalności urzędowe. Na podstawie powyższego zarejestrowanego oświadczenia pracodawcy na swoje dane, może ubiegać się o wizę roboczą, która pozwala na podjęcie pracy zarobkowej w Polsce.

Gdy po czasie wyznaczonym w wizie roboczej tj. 180 dni pracy w Polsce, pracownik z Ukrainy lub pracownik z Białorusi może kontynuować zatrudnienie u polskiego pracodawcy, ale musi ubiegać się albo o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub o zezwolenie na pracę w miejscowym wydziale spraw cudzoziemców urzędu wojewódzkiego właściwego dla danego obszaru w którym znajduję się pracodawca.

Obowiązkiem pracodawcy w Polsce jest zatrudnienie obcokrajowca wyłącznie na podstawie umowy sporządzonej na piśmie – umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

Umowa zawarta z obcokrajowcem musi być zgodna z danymi podanymi w oświadczeniu. To bardzo ważne.

Proszę pamiętać iż pracodawca, który powierzył pracę obcokrajowcowi przebywającemu nielegalnie na terenie RP, podlega odpowiedzialności karnej na Kara za czyn z art. 10 wynosi do 3 lat pozbawienia wolności, zaś sprawca czynu z art. 11 podlega karze grzywny w wysokości do 10000 zł. Dlatego tak ważne jest naszym zdaniem korzystanie z profesjonalnych usług Agencji Pracy i pomocy takiej agencji jak POLRAB celem uzyskania wszystkich formalności w legalnym zatrudnieniu Ukraińców i Białorusinów.